click to sail

Ugovor o najmu plovila/ Boat rental contract

UGOVOR O NAJMU PLOVILA TIP PLOVILA između  NAJMODAVAC  i NAJMOPRIMAC

BOAT RENTAL CONTRACT BOAT TYPE”  between LEASER  and LEASEE

Ja NAJMOPRIMAC ovim

UGOVOROM O NAJMU PLOVILA

Članak 1.            Prihvaćam najam plovila sa vanbrodskim motorom i time postajem najmoprimac, a s druge strane ugovora najmodavac je NAJMODAVAC (dalje: najmodavac). Time postajem stranka ovog Ugovora i obvezujem se da ću za predmetno plovilo isplatiti iznos naveden na Internet stranici www.undinaadriatica.com .

Članak 2.            Pritom odgovorno izjavljujem da imam valjanu dozvolu za upravljanje plovilom i da ću plovilom upravljati osobno te da drugim osobama neću dozvoliti upravljanje. Isto tako izjavljujem da sam upoznat sa svim pravilima i zakonima plovidbe u teritorijalnom moru Republike Hrvatske te da ih neću povrijediti i kršiti na bilo koji način. Pristajem da najmodavac za vrijeme trajanja ovog ugovora zadrži presliku osobnog identifikacijskog dokumenta te važeće dozvole za upravljanje plovilom.

Članak 3.            Pristajem da pri preuzimanju plovila najmodavcu predam polog u iznosu koji je naveden na internet stranici www.undinaadriatica.com  za slučaj nastanka štete tijekom trajanja najma plovila, a koja će se nadoknaditi iz danog pologa. Prilikom vraćanja plovila najmodavcu, najmodavac osobno, u prisutnosti najmoprimca vrši pregled predmetnog plovila. Ukoliko je isti vraćen uredno i bez oštećenja, dani polog se najmoprimcu vraća u cijelosti. U slučaju da se plovilo/njegov dio/oprema ošteti tijekom trajanja ugovora, svi troškovi nastali s time u vezi idu na teret najmoprimca, a naplaćuje se iz pologa. Ako je šteta nastala iz neznanja ili nestručnim i neodgovornim rukovanjem iznajmljenim plovilom i pripadajućom opremom i veća je od iznosa pologa, a osiguranje zbog načina rukovanja ne želi pokriti nastalu štetu, tada je najmoprimac dužan nadoknaditi puni iznos naknade štete.

Članak 4.          Izjavljujem da plovilo neću koristiti u svrhe za koje nije namijenjeno i da neću plovilo koristiti za vuču, za bilo kakve vodene sportove, za prijevoz osoba koje nisu na popisu eCrew ukoliko je popis napravljen, a ako nije da neću prevoziti više osoba nego što je zakonski dozvoljeno za predmetno plovilo i da neću dozvoliti ukrcaj kućnih ljubimaca.

Upoznat sam da društvo Undina Adriatica d.o.o. nudi dodatne mogućnosti prilikom najma plovila, a koje su opisane na stranici svakog pojedinog plovila Internet stranice društva. Također, upoznat sam da se dodatne mogućnosti prilikom najma plovila naplaćuju i da na plovilo nije dozvoljeno donositi i koristiti bilo kakvu osobnu opremu za vodene sportove, ljubimce bez naknade i ukrcavati više osoba nego što je zakonski dozvoljeno u bilo kojem slučaju.

Članak 5.            Ukoliko za vrijeme trajanja najma zbog neznanja ili nestručnog i neodgovornog rukovanja iznajmljenim plovilom i pripadajućom opremom nastane  takva šteta da plovilo bude van funkcije, odnosno takva šteta koja bi najmodavca spriječila u daljnjem obavljanju djelatnosti najma predmetnog plovila, pristajem nadoknaditi izmaklu dobit u iznosu koji je jednak iznosu najma na onoliko dana koliko je predmetno plovilo van funkcije.

Članak 6.            Ovim ugovorom potvrđujem da plovilo preuzimam na vlastitu odgovornost i za sve aktivnosti poduzete s moje strane odnosno svih putnika plovila za vrijeme trajanja ugovora na predmetnom plovilu odgovaram osobno.

Članak 7.            Vrijeme trajanja ovog ugovora smatra se od trenutka preuzimanja plovila u vrijeme definirano na Internet stranici društva do trenutka vraćanja plovila u vrijeme definirano na Internet stranici društva. U slučaju višednevnog najma plovila vrijeme trajanja ovog ugovora računa se od prvog dana preuzimanja plovila u vrijeme definirano na Internet stranici društva do zadnjeg dana najma, vraćanja plovila u vrijeme definirano na Internet stranici društva. Kako plovilo nije namijenjeno noćenju izjavljujem da se plovilo u slučaju višednevnog najma neće koristiti u te svrhe. Za svaki sat kašnjenja s povratkom predmetnog plovila pristajem platiti iznos od 50% dnevnog najma plovila.

Članak 8.            Pristajem na Opće uvjete poslovanja najmodavca koji su mi priloženi uz ovaj ugovor i koje sam osobno pročitao. Također, pristajem da prilikom primopredaje uz najmodavca ispunim primopredajni zapisnik koji je dio ovoga Ugovora.

I LEASEE with this

BOAT RENTAL CONTRACT

Article 1              Accept the lease of the vessel  with an outboard motor and I thus become the leasee. The other party to this agreement is the leaser “LEASER” (hereinafter: leaser). I hereby become a party to this agreement and undertake to pay for the subject vessel the amount specified on the website www.undinaadriatica.com.

Article 2              In that respect, I responsibly declare to be the owner of a valid vessel operator’s License and that I will operate the vessel myself and I will not let other persons operate it. I also declare to be familiar with all regulations and laws applying to sailing in the Republic of Croatia territorial waters. I will not infringe or break these regulations and laws under no circumstances. In the duration period of this contract I give my consent to the leaser to keep a copy of a personal identification document and valid vessel operator’s license.

Article 3              I agree to give the leaser the deposit amount specified on the website www.undinaadriatica.com for cases of damages occurring during the vessel lease which will be compensated from the given deposit. When returning the vessel back to the leaser, the leaser will do an inspection of the subject vessel in the presence of the leasee. If it is returned neatly and without damages, the formerly given deposit will be returned to the leasee in full. In case the vessel/its part/equipment is damaged during the validity of the agreement, the leasee will be charged for all the consequential expenses and the money will be taken from the deposit. If the damage was caused by ignorance or improper and irresponsible handling of the chartered vessel and associated equipment and is greater than the amount of the deposit, and the insurance does not want to cover the damage caused due to the method of handling, then the lessee is obliged to compensate the full amount of compensation.

Article 4            

I declare that I will not use the vessel for purposes for which it is not intended and that I will not use the vessel for towing, for any water sports, for the transport of people who are not on the eCrew list if the list is made, and if not that I will not transport more people than is legally allowed for the vessel in question and that I will not allow pets on board.

I am aware that the company Undina Adriatica d.o.o. offers additional options when renting a boat, which are described on the page of each individual boat on the company’s website. Also, I am aware that additional options when renting a boat are charged and that it is not allowed to bring and use any personal equipment for water sports and pets onboard without charge and to board more people than is legally allowed in any case.

Article 5              If, during the rental period due to ignorance or improper and irresponsible handling of the chartered vessel and the associated equipment, such a damage occurs that the vessel is out of service, i.e. such a damage that would prevent the leaser from further carrying out the rental activities of the vessel in question, I agree to compensate lost profit in the amount equal to the rental amount on as many days as the vessel in question is out of service.

Article 6              By this agreement I confirm to take the vessel over at my own responsibility and I am personally responsible for all activities undertaken by myself or other passengers on the subject vessel in the duration period of the agreement.

Article 7              The duration period of the agreement commences in the moment of taking the vessel over at the time defined on company website until its return at the time defined on the company website. If the vessel lease lasts for several days, the duration period of this agreement commences on the first day of the vessel overtake at the time defined on company website and ends on the last lease day when the vessel has to be returned at the time defined on company website. Since the vessel is not meant for overnight stays, I hereby declare that the vessel will not be used for such purposes if leased for several days. I agree to pay the amount of 50% of the daily lease of the vessel for each hour of delay in returning the vessel.

Article 8              I agree to the leaser General business conditions attached to this agreement which I have carefully read. I agree to fill in the delivery log with the lessor during the handover, which is part of this Agreement.

 

U Puli/ In Pula,  BOOKING DATE ,

I LEASEE accepting BOAT RENTAL CONTRACT.

 

 

OPĆI UVJETI POSLOVANJA-NAJMA PLOVILA

Čl. 1.Ovim Općim uvjetima poslovanja (dalje: Opći uvjeti) uređuju se prava i obveze između “NAJMODAVCA”  kao najmodavca (dalje: najmodavac) te s druge strane korisnika najma plovila “NAJMOPRIMCA” ( dalje: najmoprimac) koji nastaju sklapanjem Ugovora o najmu plovila (dalje: Ugovor).Opći uvjeti samo su dio Ugovora koji u potpunosti pravno obvezuje obje strane, najmodavca i najmoprimca te obje strane su dužne svoje obveze iz Ugovora obaviti u dobroj vjeri.

Čl. 2.Prije sklapanja Ugovora, najmoprimac je dužan najmodavcu dati na uvid valjanu identifikacijsku ispravu te valjanu dozvolu za upravljanje plovilom. Nadalje, najmodavac ima pravo danu identifikacijsku ispravu preslikati i presliku zadržati sve do izvršenja Ugovora u potpunosti.

Čl. 3.Plovilom iz Ugovora smije upravljati samo osobno najmoprimac ili u slučaju najma plovila sa skiperom, upravljati smije samo skiper. U slučaju upravljanja plovilom od strane neovlaštene osobe, za sve posljedice odgovara najmoprimac.

Čl. 4.Ukoliko najmoprimac želi rezervirati plovilo unaprijed, isti je dužan prilikom rezervacije najmodavcu navesti svoje osobne podatke kao i osobne podatke putnika na plovilu. Pod osobnim podacima naročito se misli na ime, prezime, adresu,  vrstu i broj važeće identifikacijske isprave, te u slučaju samostalnog upravljanja plovilom podatke o važećoj dozvoli za upravljanje plovilom.

Rezervacija će se smatrati obvezujućom po plaćanju akontacije od strane najmoprimca u unaprijed dogovorenom iznosu cijene najma koja je navedena na Internet stranici www.undinaadriatica.com . Važeća cijena smatra se ona cijena koja je bila važeća u trenutku plaćanja najma, odnosno u trenutku rezervacije.

Ostatak cijene najmoprimac je dužan platiti prije samog preuzimanja plovila ukoliko je za rezervaciju uplatio samo dio iznosa cijene plovila.

Čl. 5Za slučaj da najmoprimac odustane od najma nakon rezervacije plovila, odnosno nakon plaćanja akontacije, isti je o tome dužan najmodavca obavijestiti bez odgode pismenim putem.

Prema datumu primitka pisanog odustanka od Ugovora odrediti će se iznos povrata uplaćenog od strane najmoprimca:

– za otkaz rezervacije više od 30 dana prije početka najma, uplaćena akontacija najmoprimcu će se vratiti u potpunosti

– za otkaz rezervacije 30 dana ili manje prije početka najma, uplaćena akontacija se neće vratiti, odnosno najmodavac zadržava čitav uplaćeni iznos.

Čl. 6.Cijenu najma plovila, sukladno potpisanom Ugovoru, najmoprimac mora platiti u potpunosti prije samog preuzimanja plovila. U cijenu nisu uključeni: troškovi marina, pristojbi za vez, boravišne pristojbe, punjenje rezervoara goriva i vode prije vraćanja predmetnog plovila.

Čl. 7.Kod preuzimanja plovila najmoprimac je dužan najmodavcu položiti obvezan polog sukladno iznosu navedenom u Ugovoru. Obavezan polog najmoprimac osobno predaje najmodavcu neposredno prije preuzimanju plovila i to na mjestu primopredaje plovila. Obavezan polog služi za naknadu svih nastalih materijalnih šteta na predmetnom plovilu za vrijeme trajanja i sukladno Ugovoru.

Čl. 8.Pregled plovila Ugovora, najmoprimac vrši osobno prije samog preuzimanja plovila te je dužan materijalne nedostatke prijaviti najmodavcu odmah po uvidu prije preuzimanja plovila. Naknadne reklamacije se neće uvažiti i smatrat će se da su iste nastale tijekom trajanja Ugovora, te će naknadu snositi najmoprimac.

Čl. 9.Predmetno plovilo preuzima se u vrijeme definirano na Internet stranici društva, a vraća se u vrijeme definirano na Internet stranici društva. Navedeno se razdoblje smatra jednodnevni najam plovila. Za slučaj višednevnog najma, plovilo se preuzima prvog dana najma plovila u vrijeme definirano na Internet stranici društva, a vraća se zadnjeg dana najma u vrijeme definirano na Internet stranici društva. Penalizacija za kašnjenje vraćanja iznajmljenog plovila uređena je Ugovorom. Predmetno plovilo nije namijenjeno noćenju te se isti ne smije koristiti u te svrhe.

Čl. 10.Plovilo je najmoprimac dužan vratiti u jednakom stanju u kakvom ga je preuzeo. Isti se mora brinuti o vođenju čistoće i urednosti plovila za vrijeme trajanja najma. Za slučaj da se predmetno plovilo vrati u neurednom stanju najmoprimcu se mogu naplatiti i troškovi čišćenja plovila.

Čl. 11.U slučaju povrede Ugovornih obveza i Općih uvjeta poslovanja od strane najmoprimca, Ugovor se raskida, a najmoprimac je dužan najmodavcu nadoknaditi svu proizašlu štetu koju odredi najmodavac. Najmodavac se obvezuje pružati zaštitu osobnih podataka najmoprimca na način da prikuplja samo nužne i osnovne podatke sukladno Ugovoru. Eventualno nastali sporovi u svezi s Ugovorom, rješavati će se pred stvarno nadležnim sudom u Puli.

 

GENERAL BUSINESS CONDITIONS – VESSEL LEASE

Article 1       These General business conditions (hereinafter: General conditions) determine the rights and duties between “LEASER” as the leaser (hereinafter: leaser) and the user of the vessel lease “LEASEE”  (hereinafter: leasee) whichoccur at the moment of entering into the Vessel Lease Agreement (hereinafter: Agreement).The General conditions are a part of the Agreement which legally binds both parties, the leaser and the leasee, and both parties undertake to fulfil their Agreement duties in faith.

Article 2 Before entering into the Agreement, the leasee has to show the leaser a valid identification document and a valid vessel operator’s license. Furthermore, the leaser may make a copy of the given identification document and keep it until the Agreement is fully performed.

Article 3  The vessel from the Agreement may be operated by the leasee only, or in case the lease includes a skipper, only the skipper may operate it. In case the vessel is operated by an unauthorised person, the leasee is liable for all consequences.

Article 4 If the leasee wants to book the vessel in advance, he/she has to give the leaser his/her and the passengers’ personal data at the time of reservation. Personal dana mean name, surname, address, type and number of a valid identification document, and in case the leasee operates the vessel personally, dana on the vessel operator’s license have to be given. The reservation will be considered as binding after the deposit of in a pre-agreed amount the stated on the website www.undinaadriatica.com . The valid price is the price which was valid at the moment of paying the rent or reservation of the vessel.The rest of the price has to be paid by the leasee in the moment of taking the vessel over if the leasee paid only parto f the vessel rental price as reservation.

Article 5 If the leasee withdraws the lease after the vessel has been booked and the deposit paid, he/she has to notify the leaser about this decision without delay, in written form.

The leaser will determine the refund amount to be returned to the leasee according to the date when the written withdrawal from the Agreement is received:

– For a withdrawal made more than 30 days before the commencement of the lease, the paid deposit will be returned in full

– For a withdrawal made 30 days or less before the commencement of the lease, the paid deposit will not be returned which means that the leaser keeps the whole paid amount

Article 6 In line with the signed Agreement, the vessel lease price has to be paid by the leasee in full before the vessel takeover is effectuated.The price does not include: expenses in marinas, berth taxes, residence taxes, fill up of the gas and water tanks before the return of the subject vessel.

Article 7 When taking the vessel over, the leasee has to leave a deposit to the leaser right before taking over the vessel on the spot where the takeover of the vessel is effectuated.The mandatory deposit serves as compensation for all possible material damages of the subject vessel in the duration period and in line with the Agreement.

Article 8     The leasee does an inspection of the vessel of the Agreement personally, before the takeover of the vessel and has to inform the leaser about material flaws immediately after the inspection and before taking over the vessel. Subsequent complaints will not be considered. Such subsequently reported damages will be considered as occurring during the duration period of the Agreement and the leasee will be charged for them.

Article 9 The subject vessel has to be taken over at the time defined on company website and returned at at the time defined on company website. Such a period is considered a one-day lease of the vessel. In case of a several days’ lease, the vessel has to be taken over on the first day of the vessel lease at the time defined on company website and returned on the last day of lease at the time defined on company website . The penalisation for a late return of the leased vessel is regulated by the Agreement.The subject vessel is not meant for overnight stays so it must not be used for such purposes.

Article 10   The leasee undertakes to return the vessel in the same condition as it was at the moment of the takeover. The leasee has to keep the vessel clean and neat during the period of lease.In case the vessel is returned in a unorderly condition, the leasee may be charged for the cleaning of the vessel.

Article 11   In case the Agreement duties and the General business conditions have been infringed, the Agreement will be terminated, while the leasee has to compensate for the occurred damage as determined by the leaser.The leaser undertakes to protect the leasee’s personal data by collecting only the necessary and basic data, in line with the Agreement.Possible disputes arising from the Agreement will be solved before the competent court in Pula.

Received with the Contract and read on BOOKING DATE ,

“LEASEE” .