Opći uvjeti poslovanja/ General business conditions

Ovim Općim uvjetima poslovanja koji se odnose na Internet stranicu www.undinaadriatica.com se uređuje poslovanje i suradnja sa društvom Undina Adriatica d.o.o.//  These General Terms and Conditions relating to the website www.undinaadriatica.com regulate the business and cooperation with the company Undina Adriatica d.o.o.

Potrebno je i važno za svakog Korisnika i Najmoprimca pročitati i upoznati se s Općim uvjetima poslovanja ove Internet stranice prije korištenja i kupovine usluga putem istih.// It is necessary and important for each User and Lessee to read and get acquainted with the General Terms and Conditions of this Website before using and purchasing services through them.

Korištenjem ovih Internet stranica Korisnik, odnosno Najmoprimac, potvrđuje da je upoznat sa Općim uvjetima poslovanja u cijelosti, da je sa istima suglasan te da ih prihvaća. // By using this website, the User, ie the Lessee, confirms that he is familiar with the General Terms and Conditions in full, that he agrees with them and that he accepts them.

Službeni jezik ove Internet stranice je hrvatski, a sporazumijevanje i prevođenje stranice je moguće i na drugim jezicima. Kako bi strani državljani, odnosno Najmoprimci iz stranih država, mogli koristiti ovu Internet stranicu i kupovati usluge putem istih određeni će sadržaj biti preveden ili će biti moguće sadržaj prevesti putem alata Google Prevoditelj .// The official language of this website is Croatian, and communication and translation of the website is possible in other languages in order for foreign citizens, ie Tenants from foreign countries, to be able to use this website and purchase services through them. Certain content will be translated by admin or it will be possible to translate the content using the Google Translate tool.

Trgovačko društvo UNDINA ADRIATICA d.o.o. posluje i poslovati će u dobroj vjeri i namjeri, a isto očekuje i zahtijeva od Korisnika, Najmoprimaca i poslovnih partnera. // The company UNDINA ADRIATICA d.o.o. operates and will operate in good faith and intent, and expects and requires the same from Users, Tenants and business partners. 

Trgovačko društvo UNDINA ADRIATICA d.o.o. je vlasnik ove Internet stranice i nositelj svih prava vezanih za iste.// The company UNDINA ADRIATICA d.o.o. is the owner of this website and the holder of all rights related to them.

1. PODACI O TRGOVAČKOM DRUŠTVU// COMPANY DATAS

Tvrtka davatelja usluge/ Full company name

UNDINA ADRIATICA društvo s ograničenom odgovornošću turistička agencija i usluge u turizmu (Dalje UNDINA ADRIATICA d.o.o.)

OIB/ PIN

Porezni broj / Tax number

77935719515

HR77935719515

Sjedište/ Headquarter

Grožnjanska 26, 52100 Pula, Hrvatska

Nadležni sud/ Competent court

Društvo je upisano u sudski registar trgovačkog suda u Pazinu, MBS: 130114822 

Tijelo nadzora/ Legal supervisor

Državni inspektorat; Tržišna i Turistička inspekcija

Temeljni kapital/ Share capital

43.000,00 kuna uplaćen u cijelosti u novcu i stvarima.

IBAN

HR0824020061101030782.

SWIFT/ BIC

ESBCHR22

Banka/ Bank

ERSTE & STEIERMARKISCHE BANK  d.d., Jadranski trg 3a, 51000 Rijeka, Hrvatska

Zastupnik/ Representative

član uprave/direktor Daniel Šulc samostalno i pojedinačno

Kontakt/ Contact

info@undinaadriatica.com, +38595 553 6840

2. POJMOVI // TERMS

Internet stranica – Internet stranica www.undinaadriatica.com putem koje je moguće pregledavati sadržaj, izvršiti upite te izvršiti kupnju usluga kao što su usluga najma plovila bez skipera, usluga najma plovila sa skiperom, usluga izleta plovilom i slično.// Website – Website www.undinaadriatica.com through which it is possible to browse the content, make inquiries and purchase services such as bareboat rental service, skipper rental service, boat trip service etc.

PosrednikTrgovačko društvo UNDINA ADRIATICA d.o.o. je posrednik u najmu između Poslovnih partnera društva, odnosno vlasnika ili korisnika plovila i Najmoprimaca.// Mediator – Company UNDINA ADRIATICA d.o.o. is a rental intermediary between the Business Partners of the company, ie the owner or user of the vessel and the Lessees.

Prodavatelj/ NajmodavacPoslovni partner društva UNDINA ADRIATICA d.o.o. koji  sklopi Ugovor o najmu plovila sa Najmoprimcem preko Internet stranice www.undinaadriatica.com ili društvo UNDINA ADRIATICA d.o.o. ako se najmoprimac odluči za najam plovila koje je u vlasništvu ili vodstvu društva UNDINA ADRIATICA d.o.o.// Seller / Lessor – Business partner of UNDINA ADRIATICA d.o.o. who concludes a boat rental agreement with the Lessee by the website www.undinaadriatica.com or the company UNDINA ADRIATICA d.o.o. if the lessee decides to rent a vessel owned or operated by UNDINA ADRIATICA d.o.o.

Poslovni partner– Bilo koja fizička ili pravna osoba koja je koja je potpisala Ugovor o poslovnoj suradnji sa društvom UNDINA ADRIATICA d.o.o. i time pristala da društvo posreduje u najmu plovila koja su u vlasništvu ili vodstvu poslovnog partnera za dogovorenu naknadu ili da društvo preuzme kompletno vodstvo, marketing i najam plovila i brigu o istom za dogovorenu naknadu.// Business Partner – Any natural or legal person who has signed a Business Cooperation Agreement with UNDINA ADRIATICA d.o.o. and thus agreed that the company mediates in the rental of vessels owned or managed by the business partner for the agreed fee or that the company takes over the complete management, marketing and rental of the vessel and care of the same for the agreed fee.

Usluga Svaka usluga koju je moguće kupiti i naručiti putem ove Internet stranice.// Service – Any service that can be purchased and ordered through this website.

KorisnikPosjetitelj Internet stranice odnosno osoba koja pregledava sadržaj stranice, kontaktira korisničku podršku, a ne kupuje i naručuje putem iste.// User – Visitor of the Website or a person who views the content of the site, contacts customer support, and does not buy and order through it.

Kupac / NajmoprimacKorisnik Internet stranice koji kupuje ili naručuje putem Internet stranice te koji popuni tražene podatke, izabere minimalno jednu Uslugu i izvrši narudžbu.// Buyer / Lessee – User of the Website who buys or orders via the Website and who fills in the required information, selects at least one Service and places an order.

Službeni jezik jezik koji je službeni u govoru i pismu u Republici Hrvatskoj.// Official language – the language that is official in speech and writing in the Republic of Croatia.

Korisnički podaci– Svi podaci koje Kupac/ Najmoprimac ostavi kako bi UNDINA ADRIATICA d.o.o. prema njima neometano mogla izvršiti Uslugu pravovremeno, potpuno, profesionalno i kvalitetno te pružiti odgovarajuću korisničku podršku.// User data – All data left by the Buyer / Lessee in order for UNDINA ADRIATICA d.o.o. could unhinderedly perform the Service in a timely, complete, professional and high-quality manner according to Lessee and provide appropriate customer support.

Ugovor o najmu plovila– Ugovorni odnos Najmoprimca i Najmodavca u skladu s ovim Općim uvjetima poslovanja koje Kupac/ Najmoprimac prihvaćaju potvrdom narudžbe Usluge najma plovila.// Boat Rental Agreement – The contractual relationship between the Lessee and the Lessor in accordance with these General Terms and Conditions which the Buyer / Lessee accepts by confirming the order of the Boat Rental Service.

Opći uvjeti poslovanja- najma plovilaOpći uvjeti poslovanja koji se prilažu Ugovoru o najmu plovila i koji su sastavni dio Ugovora o najmu plovila.// General Terms and Conditions of the boat rental – General Terms and Conditions attached to the Boat Rental Agreement and which are an integral part of the Boat Rental Agreement.

3. PARTNERSTVO SA DRUŠTVOM UNDINA ADRIATICA d.o.o.// PARTNERSHIP WITH UNDINA ADRIATICA d.o.o.

Partner može biti bilo koja fizička ili pravna osoba koja je koja je potpisala Ugovor o poslovnoj suradnji sa društvom UNDINA ADRIATICA d.o.o. i time pristala da društvo posreduje u najmu plovila koja su u vlasništvu ili vodstvu poslovnog partnera za dogovorenu naknadu ili da društvo preuzme kompletno vodstvo, marketing i najam plovila i brigu o istom za dogovorenu naknadu.// The partner can be any natural or legal person who has signed a Business Cooperation Agreement with UNDINA ADRIATICA d.o.o. and thus agreed that the company mediates in the rental of vessels owned or managed by the business partner for the agreed fee or that the company takes over the complete management, marketing and rental of the vessel and care of the same for the agreed fee.

Uvjete Ugovora o poslovnoj suradnji sa svojim partnerima društvo UNDINA ADRIATICA d.o.o. ne objavljuje na Internet stranici www.undinaadriatica.com već ih dogovara i potpisuje sa svakim poslovnim partnerom posebno.// Terms of the Business Cooperation Agreement with its partners UNDINA ADRIATICA d.o.o. does not publish on the website www.undinaadriatica.com but arranges and signs them with each business partner separately.

4. PRAVNE ODREDBE// LEGAL PROVISIONS

 1. Nositelj svih prava ove Internet stranice undinaadriatica.com je UNDINA ADRIATICA d.o.o., društvo s ograničenom odgovornošću za najam plovila, internet prodaju i prijevoz sa sjedištem u ulici Grožnjanska 26, 52100 Pula (Dalje. UNDINA ADRIATICA d.o.o.).// The holder of all rights to this website undinaadriatica.com is UNDINA ADRIATICA d.o.o., a limited liability company for boat rental, internet sales and transport based at Grožnjanska 26, 52100 Pula (hereinafter. UNDINA ADRIATICA d.o.o.).
 2. Svi podaci, slike i videa prikazani na Internet stranici prikazani su u informativne svrhe. Moguća su manja odstupanja i razlike u izgledu plovila na slici i u stvarnosti.// All data, images and videos displayed on the website are displayed for information purposes. Minor deviations and differences in the appearance of the boat in the picture and in reality are possible.
 3. Prodavatelj ovim Općim uvjetima poslovanja uređuje uvjete korištenja Internet stranice iz Članka 3., stavka 3.1. te uvjete kupovine, odnosno narudžbe usluga putem iste, a oni se primjenjuju na prava i obveze ugovornih strana (Najmoprimca i Najmodavca) koje proizlaze iz sklapanja Ugovora o najmu plovila na daljinu (dalje: Ugovor) između Najmoprimca i Najmodavca.// The Seller regulates by this General terms and conditions of use of the Website referred to in Article 3, paragraph 3.1 of these General Terms and Conditions and the terms of purchase or order of services through the same, and they apply to the rights and obligations of the contracting parties (Lessee and Lessor) arising from the conclusion of a distance boat rental agreement (hereinafter: the Agreement) between the Lessee and the Lessor.
 4. UNDINA ADRIATICA d.o.o. ne može preuzeti odgovornost za eventualne štete nastale uporabom informacija s ovih stranica u svrhe koje izlaze izvan okvira njihove namjene.// UNDINA ADRIATICA d.o.o. cannot be held liable for any damages resulting from the use of information from this site for purposes beyond their intended purpose.
 5. Na Opće uvjete poslovanja se primjenjuje Zakon o zaštiti potrošača koji je usklađen sa Direktivom Europske unije (Direktiva 2011/83/EU) , Zakon o trgovini, Zakon o elektroničkoj trgovini, Zakon o elektroničkom potpisu i ostali primjenjivi zakoni i propisi Republike Hrvatske.// The Consumer Protection Act harmonized with the European Union Directive (Directive 2011/83 / EU), the Trade Act, the Electronic Commerce Act, the Electronic Signature Act and other applicable laws and regulations of the Republic of Croatia apply to the General Terms and Conditions.
 6. UNDINA ADRIATICA d.o.o. zadržava pravo izmjene Općih uvjeta poslovanja bilo kada bez prethodne najave. Svaka izmjena stupa na snagu odmah po objavljivanju na gore spomenutoj Internet stranici i odnosi se na korištenje iste.// UNDINA ADRIATICA d.o.o. reserves the right to change the General Terms and Conditions at any time without prior notice. Any change takes effect immediately upon publication on the above-mentioned website and applies to its use.
 7. U slučaju bilo kakvih izmjena Općih uvjeta poslovanja, za narudžbe vrijede isključivo oni uvjeti koji su prihvaćeni za vrijeme potvrđivanja narudžbe, odnosno uvjeti za koje je Kupac /Najmoprimac označio da je s istima suglasan prije zaključivanja narudžbe.// In case of any changes to the General Terms and Conditions, only those conditions that were accepted during the confirmation of the order, ie conditions for which the Buyer / Lessee has indicated that he agrees with them before concluding the order are valid for the order.
 8. Ugovor o najmu plovila između Najmoprimca i Najmodavca zaključen je u trenutku potvrde narudžbe Usluge, a najmoprimac potvrđuje da je upoznat sa Općim uvjetima poslovanja kao i sa uvjetima Ugovora o najmu plovila.// The Boat Rental Agreement between the Lessee and the Lessor was concluded at the time of confirmation of the Service order, and the Lessee confirms that he is familiar with the General Terms and Conditions as well as the terms of the Boat Rental Agreement.
 9. Najmoprimac može biti isključivo punoljetna i poslovno sposobna osoba ili zakonski skrbnik, a za postupanje suprotno ovoj odredbi Najmodavac ne snosi nikakvu odgovornost.// The Lessee may only be an adult and legally capable person or a legal guardian, and the Lessor shall not be liable for any act contrary to this provision.
 10. Korištenjem Internet stranice undinaadriatica.com te prihvaćanjem ovih Općih uvjeta poslovanja Najmoprimac izjavljuje da su svi podaci koje je dao o sebi istiniti i potpuni, da je poslovno sposoban i ovlašten korisnik mehanizma plaćanja te da ne postoje nikakve poznate zapreke za naručivanje i kupnju usluge najma plovila.// By using the undinaadriatica.com website and accepting these General Terms and Conditions, the Lessee declares that all information provided about himself is true and complete, that he is a capable and authorized user of the payment mechanism and that there are no known obstacles to ordering and purchasing a boat rental service.
 11. Svi sporovi koji nastanu između Najmoprimca i Najmodavca će se pokušati riješiti mirnim, sporazumnim putem, a ukoliko to nije moguće sporovi će se rješavati pred stvarno nadležnim sudom u Puli.// All disputes arising between the Lessee and the Lessor will be resolved amicably, and if this is not possible, disputes will be resolved on the competent court in Pula.
 12. UNDINA ADRIATICA d.o.o. zadržava pravo ne sklapanja Ugovora o kupnji i narudžbi Usluga sa fizičkim ili pravnim osobama sa kojima je u prošlosti poslovala, a tada spomenuti nisu poslovali u dobroj vjeri i namjeri te su zloupotrebljavali zakone koji ih štite kao potrošače te na bilo koji način pokušali oštetiti društvo.// UNDINA ADRIATICA d.o.o. reserves the right not to make agreement of the purchase and order of Services with natural or legal persons with whom it has done business in the past, and then that side of the contract did not do business in good faith and intentions, abused laws which protecting them as consumers and in any way tried to harm society.
 13. Korisnik stranice koji odluči iznajmiti plovilo putem ove Internet stranice te postane Najmoprimac društvo UNDINA ADRIATICA d.o.o. smatra upoznatim sa zakonima Republike Hrvatske i svjesnim istih.// The user of the site who decides to rent a boat through this website and becomes the Lessee, company UNDINA ADRIATICA d.o.o. considers familiar with the laws of the Republic of Croatia and aware of them.
 14. Osoba koja izvrši narudžbu Usluga je ujedno i osoba odgovorna za plovilo i potpisnik Ugovora o najmu te je kao takva dužna posjedovati važeću dozvolu Voditelja brodice. Ukoliko ne posjeduje istu, najam plovila se može izvršiti jedino uz narudžbu Usluge najma plovila uz Voditelja brodice kojeg će osigurati Najmodavac uz dogovorenu naknadu. Cijena skipera može varirati, a biti će naznačena prije zaključenja narudžbe.// The person who orders the Service is also the person responsible for the vessel and the signatory of the Boat Rental Agreement and as such is obliged to have a valid boating license from. If it does not have the same, the boat can be rented only with a skipper provided by the lesoor.The price of the skipper may vary and will be indicated before concluding the order.
 15. Određeni uvjeti najma plovila kao što su korištenje predmeta za vodene sportove te mogućnost noćenja na plovilu ovise o Najmodavcu, tj. ovisi da li Najmodavac dozvoljava takve aktivnosti, da li ispunjava zakonske obveze za iste i ako da pod kojim uvjetima i za koju naknadu. Određena odstupanja i uvjeti koji nisu jednaki na svim plovilima na stranici će biti naznačeni prije naplate ili pri samom opisu plovila.// Certain conditions of renting a boat, such as the use of water sports items and the possibility of spending the night on board, depend on the Lessor, ie whether the Lessor allows such activities, meets legal obligations and if so under what conditions and for which fee. Certain deviations and conditions that are not the same on all vessels on the site will be indicated before charging or in the description of the vessel.

5. KORIŠTENJE INTERNET STRANICE I NARUČIVANJE USLUGA// USING OF THE WEBSITE AND ORDERING SERVICES ON IT

 1. Internet stranicu može koristiti svatko tko ima računalo, tablet ili mobitel sa pristupom internetu. Korisnik Internet stranice može pregledavati sadržaj i kontaktirati korisničku podršku.// The website can be used by anyone who owns a computer, tablet or mobile phone with internet access. The user of the website can view the content and contact customer support.
 2. Kupovinu putem Internet stranice je moguće izvršiti prihvaćanjem ovih Općih uvjeta poslovanja kao i Ugovora o najmu plovila, ispunjenjem obrasca sa traženim podacima i potvrdom narudžbe te plaćanjem iste.// Purchases via the website can be made by accepting these General Terms and Conditions as well as the Boat Rental Agreement, filling out the form with the required informations and confirming the order and paying for it.
 3. Prilikom kupovine i narudžbe usluga putem ove Internet stranice Kupac/ Najmoprimac mora ostaviti podatke potrebne za sklapanje Ugovora o najmu plovila koji će dobiti na email adresu ili, po potrebi, tiskanog na papiru. Podaci koji su potrebni za sklapanje Ugovora jesu svi niže navedeni Korisnički podaci koji služe kako bi Posrednik i Najmodavac mogli isporučiti Uslugu i pružiti kvalitetnu korisničku podršku.// When purchasing and ordering services through this website, the Buyer / Lessee must leave the informations necessary for concluding the Charter Agreement, which will be sent to an email address or, if necessary, printed on paper. The data required for concluding the Agreement are all the following User data that serve so that the Intermediary and the Lessor can deliver the Service and provide quality customer support. 

6. CIJENE I POPUSTI// PRICES AND DISCOUNTS

 1. Cijene usluga su izražene u službenoj valuti zemalja članica EU- euru. Prodavatelj/ Najmodavac kao i Posrednik ih je ovlašten mijenjati bez prethodne obavijesti i najave. Također, Prodavatelj je ovlašten bez prethodne obavijesti u svakom trenutku odrediti popust, odnosno dnevne, tjedne ili mjesečne akcije za određenu Uslugu odnosno usluge kao i za određene načine plaćanja.// Prices of services are expressed in the official currency of the EU member states.  Seller / Lessor as well as the Intermediary is authorized to change them without prior notice and announcement. Also, the Seller is authorized to determine a discount, ie daily, weekly or monthly promotions for a particular Service or services as well as for certain methods of payment without prior notice.
   
 2. UNDINA ADRIATICA d.o.o. je u sustavu PDV-a ,a isti je uračunat u izražene cijene i u ukupnu cijenu prikazanu prije zaključivanja narudžbe.// UNDINA ADRIATICA d.o.o. is in the VAT system which is included in the expressed prices and in the total price shown before concluding the order.

7. TURISTIČKE PRISTOJBE // TOURIST TAXES

 1. Naplaćivanje turističkih pristojbi je regulirano Zakonom o turističkoj pristojbi ,a visina iste Pravilnikom o visini, načinu plaćanja i raspodjeli turističke pristojbe za čarterska plovila, brodove za višednevna kružna putovanja i osobe koje borave na plovilu (nautičari) te način plaćanja turističke pristojbe za brodove na kružnom putovanju u međunarodnom pomorskom prometu i međunarodnom prometu na unutarnjim vodama. // The collection of tourist fees is regulated by the Law on Tourist Fees, and the amount of the same is regulated by the Rulebook on the amount, method of payment and distribution of tourist fees for charter vessels, ships for multi-day cruises and persons staying on the vessel (sailors) and the method of payment of tourist fees for ships on a cruise travel in international maritime traffic and international traffic on internal waters.
 2. Turistička pristojba se naplaćuje jedino ako se klijent odluči za noćenje na plovilu i dio su STARTER PACK opcije ako to nije drugačije naznačeno, a iznosi 1,32 € po osobi i noćenju. // The tourist tax is charged only if the client decides to spend the night on the vessel and is part of the STARTER PACK option, unless otherwise indicated, and amounts to €1.32 per person per night.
 3. Visina turističke pristojbe će jasno biti naznačena na fiskaliziranom računu, no ne mora biti iskazana i na prethodnim izračunima ukoliko je dio cijene opcije STRATER PACK. //The amount of the tourist tax will be clearly indicated on the fiscalized invoice, but it does not have to be stated on previous calculations if it is part of the price of the STRATER PACK option.
 4. Prema članku 5.  Zakona o turističkoj pristojbi turističku pristojbu za smještaj na plovnim objektima ne plaćaju // According to Article 5 of the Act on Tourist Fees, tourist fees for accommodation on boats are not paid by::

  • djeca do 12 godina // kids under 12 years of age,
  • osobe s invaliditetom od 70 % i većim i jedan pratitelj // persons with a disability of 70% or more and one companion,
  • profesionalni članovi posade na čarterskim plovilima i brodovima za višednevna kružna putovanja // professional crew members on charter vessels and multi-day cruise ships
  • sudionici školskih paket-aranžmana s uključenim smještajem, koje su odobrile školske ustanove // participants of school package-arrangements with accommodation included, approved by school institutions
 5. Prema čl. 6. Zakona o turističkoj pristojbi turističku pristojbu umanjenu za 50 % plaćaju // According to Art. 6 of the Tourist Tax Act, the tourist tax reduced by 50% shall be paid by:

  • osobe od navršenih 12 do 18 godina // persons from 12 till 18 years of age

 6. Prema čl. 7 Zakona o turističkoj pristojbi prava na neplaćanje i prava na plaćanje umanjenog iznosa turističke pristojbe dokazuju se odgovarajućim ispravama, potvrdama i slično. // According to Art. 7 of the Act on tourist tax, the right to non-payment and the right to pay a reduced amount of the tourist tax are proved by appropriate documents, certificates and the like.

  •  

8. NARUČIVANJE I PLAĆANJE USLUGA// ORDERING AND PAYING FOR SERVICES

 1. Nakon što se prouči cjenik, dodatni troškovi, Opći uvjeti poslovanja i Ugovor o najmu plovila naručivanje usluga plovila se vrši odabirom plovila te odabirom željenog dostupnog dana najma ili odabirom slobodnog dana, a zatim odabirom slobodnog plovila za taj dan. Kada ste se odlučili za dan i plovilo, dajete tražene podatke, označavate da ste upoznati sa Općim uvjetima poslovanja, Ugovorom o najmu plovila i Pravilima privatnosti, provjeravate ukupni iznos i izabirete način plaćanja. Nakon što je uplata izvršena, Usluga je naručena i dobivate e-mail sa daljnjim uputama i Ugovorom o najmu plovila.// After studying the price list, additional costs, General Terms and Conditions and the Boat Rental Agreement, ordering the services of the vessel is done by selecting the vessel and selecting the desired available rental day or selecting a day off, and then selecting a free vessel for that day. When you have decided on the day and the vessel, you provide the required informations, indicate that you are familiar with the General Terms and Conditions, the Boat RentalAgreement and the Privacy Policy, check the total amount and choose the method of payment. After the payment is made, the Service is ordered and you receive an e-mail with further instructions and the Boat Rental Agreement. 
 2. Osobni podaci koje je potrebno ostaviti kako bi se narudžba mogla izvršiti jesu// Personal data that need to be left in order for the order to be executed are:
 • Puno ime i prezime/ Full name (Name and Surname),
 • Potpuna kućna adresa/ Full home adress,
 • E-mail adresa/ E-mail adress,
 • Broj mobitela/ Phone number,
 • Broj dozvole za upravljanje plovilom (ukoliko ju posjedujete)/ Boating licence number (if you have it),
 • Broj ljudi na plovilu/ Number of people on board,
 • Broj kreditne ili debitne kartice za plaćanje putem Vivawallet pristupnika za autorizaciju online financijskih transakcija // Credit or debit card number to pay through the Vivawallet gateway to authorize online financial transactions

a sve u cilju pravovremenog, potpunog, kvalitetnog izvršenja usluge najma plovila i kvalitetne korisničke podrške/and all with the aim of timely, complete, quality execution of the boat rental service and quality customer support. .

Više o upravljanju osobnim podacima pročitajte u Pravilima privatnosti/Read more about personal data management in the Privacy Policy. .

Plaćanje se vrši kreditnom ili debitnom karticom putem Vivawallet pristupnika za autorizaciju online financijskih transakcija. Nakon uplate automatizirani račun dolazi e-mailom./ Payment is made by credit or debit card via the Vivawallet gateway to authorize online financial transactions

Također, plaćanje je moguće izvršiti u gotovini, ovisno o prethodnom dogovoru i narudžbi, prilikom kojega ste dužni uzeti, a UNDINA ADRIATICA d.o.o. je dužna izdati fiskalizirani račun. Isti je potrebno čuvati svo vrijeme najma plovila. // Also, payment can be made in cash, depending on the previous agreement and order, during which you are obliged to take, and UNDINA ADRIATICA d.o.o. is obliged to issue a fiscalized invoice. It is necessary to keep it for the entire duration of the boat rental.

9. MJESTO PRIMOPREDAJE PLOVILA/ BOAT TAKEOVER

Mjesto, odnosno luka primopredaje plovila ovisi o tome za koje se plovilo odlučite. U svakom slučaju, plovila se nalaze u Puli ili okolici Pule./ The place or port of handover of the vessel depends on which vessel you choose. In any case, the vessels are located in Pula or places near Pula. 

10. POVRAT NOVČANIH SREDSTAVA/ REFUND

Uvjeti o povratu novčanih sredstava ovise o tome za koje plovilo se odlučite, a naznačeni su u Ugovoru o najmu plovila/ The terms of the refund depends on which vessel you choose, and they’re indicated in Boat rental contract. 

Po difoltu Undina Adriatica d.o.o. ne vraća sredstva ako se najam otkaže 30 dana ili manje od početka najma./ By deafult Undina Adriatica d.o.o. won’t make refund if you cancel the booking 30 days or less before start of rental period.

11. NESKLAPANJE UGOVORA I JEDNOSTRANI RASKID UGOVORA O NAJMU PLOVILA, ODGODA DANA NAJMA ILI POVRAT NOVČANIH SREDSTAVA/ REFUSION TO CONCLUDE A CONTRACT AND ONE SIDE TERMINATION OF A BOAT RENTAL AGREEMENT, DELAY OF A RENTAL DAY OR REFUND

 1. Jednostrani raskid Ugovora o najmu plovila BEZ RAZLOGA od strane Najmoprimca uz povrat novčanih sredstava nije moguć. Preko Internet stranice undinaadriatica.com možete iznajmiti plovilo koje je tome namijenjeno i s tim u vezi moguće je očekivati određena oštećena koja ne utječu na sigurnost putnika i performanse plovila. Neka vizualna odstupanja su moguća i UNDINA ADRIATICA d.o.o. ne snosi odgovornost za ista./ One side termination of the Boat Rental Agreement WITHOUT REASON by the Lessee with a refund is not possible. Through the website undinaadriatica.com you can rent a boat that is intended for the rental purposes and in this regard it is possible to expect certain damage that does not affect the safety of passengers and performance of the vessel. Some visual deviations are also possible and UNDINA ADRIATICA d.o.o. is not responsible for the same.
 2. UNDINA ADRIATICA d.o.o. i njeni poslovni partneri imaju pravo ne sklapanja Ugovora i jednostranog raskida Ugovora o najmu plovila ukoliko su imali ili su im poznata neugodna iskustva određenog Klijenta/Najmoprimca, ukoliko Najmoprimac svojim neznanjem ili neodgovornim ponašanjem ugrožava sigurnost putnika, plovilo te sigurnost okoline i okolne imovine i uslijed drugih okolnosti koje nisu s ciljem dobre vjere i namjere ili uslijed okolnosti na koje nije moguće utjecati kao što su vremenske nepogode i sl./ UNDINA ADRIATICA d.o.o. and his business partners have a right not to enter into an Agreement and a right of one side termination of the Boat Rental Agreement if they had or are aware of the unpleasant experiences of a particular Client / Lessee, if the Client/Lessee by his ignorance or irresponsible behavior endanging the safety of passengers, vessel, environment and surrounding property and in case of other circumstances in which behaviour are not with the aim of good faith and intention or due to circumstances that cannot be influenced, such as weather disasters, etc.
 3. Odgoda ili povrat novčanih sredstava je stvar dogovora Najmodavca i Najmoprimca./ Postponement or refund is a matter of agreement between the Lessor and the Lessee.

12. KAUCIJA/DEPOSIT

 • Kaucija je određeni iznos koji se plaća u gotovini ili karticom kao osiguranje u slučaju nezgode. Od toga iznosa se nadoknađuje iznos potreban da se sanira nastala šteta, materijalna ili pravna, a visina iznosa se procjenjuje na mjestu nastanka štete ili kada se šteta uoči./A deposit is a certain amount that is paid in cash or by card as insurance in case of an accident. From this amount will be charged the amount needed to repair the damage, material or legal. The amount is estimated at the place of damage or when the damage is observed. 

13.OPCIJE / EXTRAS

 1. Prilikom narudžbe usluge najma plovila ili pružanja smještaja na plovilu moguće je izabrati ponuđene opcije. Neke od opcija kao što su deposit, čišćenje ili starter pack su obavezne ako je to navedeno na stranici plovila. // When ordering the service of renting a vessel or providing accommodation on a vessel, it is possible to choose the offered options. Some of the options such as deposit, cleaning or starter pack are mandatory if  specified on boat site.
 2. Od vodenih sportova dozvoljeno je koristiti isključivo ono što piše u uvjetima na stranici plovila koje u tom trenutku gledate, a strogo je zabranjeno koristiti osobnu opremu na iznajmljenom plovilu već isključivo onu koju vam je dao najmodavac. // From water sports, it is allowed to use only what is written in the conditions on the page of the vessel you are looking at at that moment, and it is strictly forbidden to use personal equipment on the rented vessel, but only the one given to you by the lessor.
 3. Najmodavac ne odgovara za nestručno ili pogrešno korištenje opcijskih dodataka na plovilu kao ni ostalih uređaja i dodataka na plovilu // The lessor is not responsible for unprofessional or incorrect use of optional accessories on the vessel, as well as other devices and accessories on the vessel

14.VODENI SPORTOVI / WATER SPORTS

Najmoprimac zahtjevom za bilo kakvom vučnom opremom izjavljuje da zna rukovati istom i da će istu koristiti isključivo za ono što joj je i namjena te da će pritom napraviti sve kako sigurnost putnika i ljudi oko plovila ne bi bila narušena. // By requesting any towing equipment, the lessee declares that he knows how to handle it and that he will use it exclusively for its intended purpose, and that he will do everything to ensure that the safety of passengers and people around the vessel is not compromised.

Zabranjeno je korištenje privatne opreme za vodene sportove. // The use of private water sports equipment is prohibited.

13. POHRANA PODATAKA/ DATA STORAGE

Svi podaci Internet stranica su pohranjeni na disku hosting providera SETCOR d.o.o. kod kojih UNDINA ADRIATICA d.o.o. ima web prostor za Internet stranicu. Podaci za provedbu plaćanja putem Vivawallet pristupnika za autorizaciju online financijskih transakcija nisu poznati društvu UNDINA ADRIATICA d.o.o., a istima rukuje spomenuta platforma.// All website datas are stored on the disk of the hosting provider SETCOR d.o.o. on which UNDINA ADRIATICA d.o.o. has web space for a website. The datas required to verify payments via the Vivawallet gateway to authorize online financial transactions are not known to UNDINA ADRIATICA d.o.o. and they’re handled by the said platform.